Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

HRMS Đóng
BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/BanLuoi

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/BanLuoi

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

  Nguyễn Quang Hòa 0936740234
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại :

  Nguyễn Quang Hòa 0936740234

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
158343429 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng