BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/dlbacgiang

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/dlbacgiang

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

 Máy Trực Vận Hành     02403.898.930
Máy Trực CMIS     02403.898.940
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại : 

Nguyễn Hữu Sơn     0868.222.862
Lưu Thị Luyến     0962.082.929

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1975516618 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng