Thông báo    Đóng

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

 

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLBacKan

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.pc1.vn/DLBacKan

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

 Phòng CNTT    

303

Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại : 

Hoàng Xuân Vững        0918178582
              

 

 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
186735436 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng