Thông báo    Đóng

Hệ thống Văn phòng Điện tử Eoffice3.0 đặt tại địa chỉ: 10.21.50.68 hoặc địa chỉ Internet http://eoffice3.npc.com.vn

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu: Xem hướng dẫn.

 

THÔNG BÁO       Đóng

 

 

Phòng CNTT Công ty Điện Lực Hà Nam

THÔNG BÁO

- Hiện tại Phòng CNTT đã tạo các tài khoản cho các đ/c mới chuyển công tác. Địa chỉ máy chủ 10.43.0.1\Vanphongdientu  để lấy tài khoản. Mọi thắc mắc xin liên hệ với Tổ E-OFFICE của Công ty Điện Lực Hà Nam.

Số Điện thoại Trực 24/7 của TT CSKH phục vụ đổi mật khẩu của chương trình CRM: 0432216412. (http://10.21.25.32/qlikview) 

- Trang Web TTCSKH CRM: http://10.21.25.103/npccrm 

- Văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh Hà Nam đặt tại địa chỉ: http://vbqppl.hanam.gov.vn:8080/vbpq_hanam.nsf

- Cá nhân cập nhật bổ sung lý lịch nhân sự tại: http://10.21.0.160:8080/HRMS

- Địa chỉ trang thông tin điện tử Công ty Điện lực Hà Nam: http://pchanam.npc.com.vn

- Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/home.asp (Trang tin tình hình sản xuất ngày của NPC)

- Địa chỉ trang Web Tập đoàn: http://10.0.0.204/ hoặc http://home.evn.com.vn

- Địa chỉ trang Web Pháp chế: http://10.0.0.114:8080

- Địa chỉ web BC kế hoạch đầu tư: http://10.21.0.9/khdt

- Địa chỉ web BC Ban An Toàn: http://10.21.0.9/banttat/ (hoặc http://ttat.npc.com.vn/banttat/)

- Trang CSKH qua tin nhắn SMS (được dùng chính thức từ 20/11/2015): http://sms.npc.com.vn/

- Địa chỉ nội bộ:http://10.21.0.136/dlhanam

- Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLHaNam

- Địa chỉ trang Web tiết kiệm năng lượng: http://tietkiemnangluong.vn

- Địa chỉ trang thông tin điện tử năng lượng Việt Nam: http://nangluongvietnam.vn

Khi đăng nhập vào chương trình các đơn vị chú ý đổi mật khẩu để tránh mất tài khoản. Tài khoản nào không đổi khi xảy ra sự cố gì tài khoản đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc. 

  • Hiện tại một số tài khoản Eoffice của CBCNV tại các phòng ban và Điện lực bị khóa do người dùng không đổi mật khẩu. Vì vậy đề nghị các đơn vị trưởng tại các đơn vị rà soát và phản hồi về Phòng CNTT để được giải quyết.
  • Ý kiến đóng góp xây dựng chương trình xin gửi về eoffice@npc.com.vn, xin trân thành cảm ơn!

 

 

 

Văn bản tài liệu    Đóng
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
CNT.LichCaNhan    Đóng
1116629429 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng