BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

         1- Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLHaNam

         2- Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLHaNam

         3- Địa chỉ Trang chủ Công ty Điện lực Hà Nam: http://pchanam.npc.com.vn

         4- Địa chỉ Tổng công ty Điện lực miền Bắc: http://10.21.0.5/

 

 

           

 

Bộ phận hỗ trợ

Điện thoại :

 1 Nguyễn Duy Hưng  0962.021.393 hungnd@yahoo.com 
2 Nguyễn Huy Hoàng

0919.461.288

hoangnguyenevn@yahoo.com.vn 
3      

 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1184270197 THÊM SỰ KIỆN