Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo địa chỉ http://eoffice3.npc.com.vn hoặc http://10.21.50.69/eoffice3 đăng nhập theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

 

        Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLHaTinh

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLHaTinh

        - Địa chỉ Website Công ty: http://pchatinh.npc.com.vn/

1

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

       
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại : 

       

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
2050792433 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng