BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLHoaBinh

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.pc1.vn/DLHoaBinh

Bộ phận hỗ trợ  E-Office

Điện thoại : 02183898778 - 02183898656

       
Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại : 02183898554 - 0915194198

       
       

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
242259926 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng