Thông báo    Đóng

Hệ thống mới Eoffice 3 vào bằng địa chỉ: http://10.21.50.68/PCLangSon/ hoặc http://eoffice3.npc.com.vn

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Liên hệ hỗ trợ: Phạm Văn Quýnh: 0982.163.255

tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: dành cho lãnh đạo, dành cho chuyên viên tại địa chỉ:

\\10.50.0.1\PhongBan_TraoDoi\10.PhongCNTT_TraoDoi\03. Tai lieu E-Office 3.0

 

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

Địa chỉ vào trang Thanh tra an toàn EVN NPC : http://10.21.0.119/banttat/

Địa chỉ vào web chấm nợ : http://10.50.0.24:8586

 

Phòng CNTT Công ty Điện Lực Lạng Sơn xin Thông báo       Đóng

    Thông báo

- Chương trình báo cáo tổn thất điện năng: http://10.21.0.13/b4/Logins.aspx

 Số Điện thoại Trực 24/7 của TT CSKH phục vụ đổi mật khẩu của chương trình CRM: 0432216412    (http://10.21.25.32/qlikview) 

- Văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh đặt tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/ubnd/vbcddh 

- Video HNTH Phổ biến công tác triển khai Trung tâm CSKH ngày 13.11.2015 được đặt tại địa chỉ:

   \\10.50.0.1\DienLucTraoDoi\20.HoiNghiTruyenHinh\VIDEO_CSKH_13.11.2015

- Cá nhân cập nhật bổ sung lý lịch nhân sự tại: http://10.21.0.160:8080/HRMS

- (ĐT hỗ trợ: Đỗ Như Tùng-0912.515.898-Trương Thị Thúy-0913.458.186 Ngày hết hạn: 14 tháng 11 năm 2015)

- Địa chỉ máy chủ Trao đổi PC Lạng Sơn: \\10.50.0.1\DienLucTraoDoi\\10.50.0.1\PhongBan_TraoDoi

- Bộ Quy trình KDĐN NPC 2015 http://pclangson.npc.com.vn/View/tabid/56/id/310/Default.aspx

 Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp. (Mới)

- Địa chỉ trang thông tin điện tử Công ty Điện lực Lạng Sơn: http://pclangson.npc.com.vn

- Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/home.asp (Trang tin tình hình sản xuất ngày của NPC)

- Địa chỉ trang Web Tập đoàn: http://10.0.0.204/ hoặc http://home.evn.com.vn

- Địa chỉ web BC kế hoạch đầu tư: http://10.21.0.9/khdt

- Địa chỉ web BC Ban An Toàn: http://10.21.0.9/banttat/ (hoặc http://ttat.npc.com.vn/banttat/)

- Địa chỉ web BC quản trị: http://10.50.0.16/npcus/npcus.xbap Báo cáo quản trị NPC

- Trang CSKH qua tin nhắn SMS (được dùng chính thức từ 20/11/2015): http://sms.npc.com.vn/

- Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLLangSon hoặc http://eoffice.npc.com.vn/DLLangSon

- Địa chỉ trên Internet:http://eoffice.npc.com.vn/dllangson

- Địa chỉ trang Web tiết kiệm năng lượng: http://tietkiemnangluong.vn

- Địa chỉ trang thông tin điện tử năng lượng Việt Nam: http://nangluongvietnam.vn

- Địa chỉ trang thông tin điện tử Ban QL CK Đồng Đăng - Lạng sơn: http://langson.gov.vn/ktck

Doc: Mẫu Quy chế quy định quy trình Doc: Mẫu Nghị quyết
PDF: Quy định thể thức trình bày văn bản trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc Doc: Mẫu giấy mời
Doc: Mẫu báo cáo 1 Doc: Mẫu báo cáo 2 Doc: Mẫu giấy chứng nhận
Doc: Mẫu biên bản họp Doc: Mẫu công điện
Doc: Mẫu công văn 1Doc: Mẫu công văn 2 Doc: Mẫu công văn 3 Doc: Mẫu công văn 4 Doc: Mẫu công văn nội bộ 1 Doc: Mẫu công văn nội bộ 2
Doc: Mẫu chương trình 1 Doc: Mẫu chương trình 2 Doc: Mẫu chỉ thị
Doc: Mẫu ủy quyền Doc: Mẫu tờ trình nội bộ 1 Doc: Mẫu tờ trình nội bộ 2
Doc: Mẫu tờ trình 1 Doc: Mẫu tờ trình 2 Doc: Mẫu thông báo 1 Doc: Mẫu thông báo 2
Doc: Mẫu sao văn bản 1 Doc: Mẫu sao văn bản 2 Doc: Mẫu giấy nghỉ phép
Doc: Mẫu quyết định #

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

 

 Đỗ Như Tùng

Vi Đức Doanh

Đào Ngọc Tân

ĐT: 0253.899.888

 

ĐT: (025)2210.293

0912.515.898

0963.191.087

0963.881.136

Bộ phận hỗ trợ E-Office

 

1  Vy Thị Thu Trang  ĐT: (025)2210.293  0904.612.612
2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Văn Thư - ĐT: (025) 2241.099 0966.831.985

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1610495848 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng