BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLLaoCai

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLLaoCai

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

 Nguyễn Văn Huân       P. CNTT   0202210963 
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại :

Đỗ Thị Thanh Dịu Văn Phòng Công ty
  0202210469 
       

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1119069877 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng