Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

Ngày 06/06/2017: Hướng dẫn chức năng mới cập nhật công văn trả lời : Xem hướng dẫn.

Quản lý Kế hoạch    Đóng
Đơn vị chưa lập kế hoạch Tháng Tháng 05/2022: VT- Điện lực Việt trì; PT- Điện lực Phú Thọ; PN- Điện lực Phù Ninh; TB- Điện lực Thanh Ba; TN- Điện lực Tam Nông; CK- Điện lực Cẩm Khê; DH- Điện lực Đoan Hùng; HH- Điện lực Hạ Hòa; TS- Điện lực Thanh Sơn; LT- Điện lực Lâm Thao; TT- Điện lực Thanh Thủy; P1-Văn phòng; P2-Phòng Kế hoạch và Vật tư; P3-Phòng Tổ chức và Nhân sự; P4-Phòng Kỹ thuật; P5-Phòng Tài chính kế toán; P6-Phòng thanh tra bảo vệ và pháp chế; P8-Phòng Quản lý đầu tư; P9-Phòng Kinh doanh; P11-Phòng An toàn; P12-Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện; P10-Phòng CNTT; P7-Phòng Điều độ; Ban quản lý dự án; Xí nghiệp dịch vụ điện lực; Tháng 04/2022: VT- Điện lực Việt trì; PT- Điện lực Phú Thọ; PN- Điện lực Phù Ninh; TB- Điện lực Thanh Ba; TN- Điện lực Tam Nông; CK- Điện lực Cẩm Khê; DH- Điện lực Đoan Hùng; HH- Điện lực Hạ Hòa; TS- Điện lực Thanh Sơn; LT- Điện lực Lâm Thao; TT- Điện lực Thanh Thủy; P1-Văn phòng; P2-Phòng Kế hoạch và Vật tư; P3-Phòng Tổ chức và Nhân sự; P4-Phòng Kỹ thuật; P5-Phòng Tài chính kế toán; P6-Phòng thanh tra bảo vệ và pháp chế; P8-Phòng Quản lý đầu tư; P9-Phòng Kinh doanh; P11-Phòng An toàn; P12-Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện; P10-Phòng CNTT; P7-Phòng Điều độ; Ban quản lý dự án; Xí nghiệp dịch vụ điện lực; Tháng 03/2022: VT- Điện lực Việt trì; PT- Điện lực Phú Thọ; PN- Điện lực Phù Ninh; TB- Điện lực Thanh Ba; TN- Điện lực Tam Nông; CK- Điện lực Cẩm Khê; DH- Điện lực Đoan Hùng; HH- Điện lực Hạ Hòa; TS- Điện lực Thanh Sơn; LT- Điện lực Lâm Thao; TT- Điện lực Thanh Thủy; P1-Văn phòng; P2-Phòng Kế hoạch và Vật tư; P3-Phòng Tổ chức và Nhân sự; P4-Phòng Kỹ thuật; P5-Phòng Tài chính kế toán; P6-Phòng thanh tra bảo vệ và pháp chế; P8-Phòng Quản lý đầu tư; P9-Phòng Kinh doanh; P11-Phòng An toàn; P12-Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện; P10-Phòng CNTT; P7-Phòng Điều độ; Ban quản lý dự án; Xí nghiệp dịch vụ điện lực;
Đơn vị chưa lập kế hoạch Tuần Tuần từ 16/05: VT- Điện lực Việt trì; PT- Điện lực Phú Thọ; PN- Điện lực Phù Ninh; TB- Điện lực Thanh Ba; TN- Điện lực Tam Nông; CK- Điện lực Cẩm Khê; DH- Điện lực Đoan Hùng; HH- Điện lực Hạ Hòa; TS- Điện lực Thanh Sơn; LT- Điện lực Lâm Thao; TT- Điện lực Thanh Thủy; P1-Văn phòng; P2-Phòng Kế hoạch và Vật tư; P3-Phòng Tổ chức và Nhân sự; P4-Phòng Kỹ thuật; P5-Phòng Tài chính kế toán; P6-Phòng thanh tra bảo vệ và pháp chế; P8-Phòng Quản lý đầu tư; P9-Phòng Kinh doanh; P11-Phòng An toàn; P12-Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện; P10-Phòng CNTT; P7-Phòng Điều độ; Ban quản lý dự án; Xí nghiệp dịch vụ điện lực; Tuần từ 09/05: VT- Điện lực Việt trì; PT- Điện lực Phú Thọ; PN- Điện lực Phù Ninh; TB- Điện lực Thanh Ba; TN- Điện lực Tam Nông; CK- Điện lực Cẩm Khê; DH- Điện lực Đoan Hùng; HH- Điện lực Hạ Hòa; TS- Điện lực Thanh Sơn; LT- Điện lực Lâm Thao; TT- Điện lực Thanh Thủy; P1-Văn phòng; P2-Phòng Kế hoạch và Vật tư; P3-Phòng Tổ chức và Nhân sự; P4-Phòng Kỹ thuật; P5-Phòng Tài chính kế toán; P6-Phòng thanh tra bảo vệ và pháp chế; P8-Phòng Quản lý đầu tư; P9-Phòng Kinh doanh; P11-Phòng An toàn; P12-Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện; P10-Phòng CNTT; P7-Phòng Điều độ; Ban quản lý dự án; Xí nghiệp dịch vụ điện lực; Tuần từ 02/05: VT- Điện lực Việt trì; PT- Điện lực Phú Thọ; PN- Điện lực Phù Ninh; TB- Điện lực Thanh Ba; TN- Điện lực Tam Nông; CK- Điện lực Cẩm Khê; DH- Điện lực Đoan Hùng; HH- Điện lực Hạ Hòa; TS- Điện lực Thanh Sơn; LT- Điện lực Lâm Thao; TT- Điện lực Thanh Thủy; P1-Văn phòng; P2-Phòng Kế hoạch và Vật tư; P3-Phòng Tổ chức và Nhân sự; P4-Phòng Kỹ thuật; P5-Phòng Tài chính kế toán; P6-Phòng thanh tra bảo vệ và pháp chế; P8-Phòng Quản lý đầu tư; P9-Phòng Kinh doanh; P11-Phòng An toàn; P12-Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện; P10-Phòng CNTT; P7-Phòng Điều độ; Ban quản lý dự án; Xí nghiệp dịch vụ điện lực;
0
BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý Đóng

 

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

 Phòng CNTT

  2210.364
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại : 

1. Đào Thị Nguyệt

P1 2210.311

2. Phan Thị Hạnh

P10 2210.364Tài liệu hướng dẫn sử dụng    Đóng
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Hướng dẫn Eoffice các chức năng mới giai đoạn 2SuperUser Account 05/12/20161.022,90 KBTải Xuống