HRMS Đóng
BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLThaiBinh

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.pc1.vn/DLThaiBinh

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

 
 Phòng Công nghệ thông tin 0363.606622  
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại : 

1  Đỗ Thị Hồng Thanh  thanhdohong123@gmail.com 0363.821381 
2  Lưu Thị Lam   0363.606622 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
Password_Change    Đóng