Thông báo    Đóng

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

HRMS Đóng
BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

       - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLThaiBinh

       - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLThaiBinh

       - Địa chỉ trang thông tin điện tử Công ty Điện lực Thái Bình: http://pcthaibinh.npc.com.vn

      - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/home.asp (Trang tin tình hình sản xuất ngày của NPC)

      - Địa chỉ trang Web Tập đoàn: http://10.0.0.204/ hoặc http://home.evn.com.vn

      - Địa chỉ web BC kế hoạch đầu tư: http://10.21.0.9/khdt

      - Địa chỉ web BC Ban An Toàn: http://10.21.0.9/banttat/ (hoặc http://ttat.npc.com.vn/banttat/)

      - Địa chỉ web BC quản trị: http://10.59.0.12/npcus/npcus.xbap Báo cáo quản trị NPC

      - Trang CSKH qua tin nhắn SMS (được dùng chính thức từ 20/11/2015): http://sms.npc.com.vn/

 

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

 
 Phòng Công nghệ thông tin 0363.606622  
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại : 

1  Đỗ Thị Hồng Thanh  thanhdohong123@gmail.com 0363.821381 
2  Lưu Thị Lam   0363.606622 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1190434093 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng