Thông báo    Đóng

THÔNG BÁO

V/v: Sử dụng E-office 3.0

Từ Tháng 10/2017 Tổng công ty Điện lực Miềm Bắc khai thác công văn trên chương trình EOFFICE 3.0

Để đăng nhập vào chương trình mới, thực hiện như sau:

1. Chạy trong nội mạng: 10.21.50.68

2. Chay qua Internet: Eoffice3.npc.com.vn

Sau khi vào chương trình: Chọn công ty điện lực Thái Bình, tiến hành đăng nhập theo User cũ với Pass mặc định là: npc@2017

3. Sau khi đăng nhập xong người dùng thực hiện thay đổi lại pass.

4. Từ lần đăng nhập kế tiếp, người dùng đăng nhập theo use và pass đã thay đổi hoặc (theo pass mặc định).

Ghi chú: Các Điện lực vào user văn thư để kiểm tra phân quyền cho các user tại đơn vị. 

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

HRMS    Đóng
BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý    Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

       - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLThaiBinh

       - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLThaiBinh

       - Địa chỉ trang thông tin điện tử Công ty Điện lực Thái Bình: http://pcthaibinh.npc.com.vn

      - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/home.asp (Trang tin tình hình sản xuất ngày của NPC)

      - Địa chỉ trang Web Tập đoàn: http://10.0.0.204/ hoặc http://home.evn.com.vn

      - Địa chỉ web BC kế hoạch đầu tư: http://10.21.0.9/khdt

      - Địa chỉ web BC Ban An Toàn: http://10.21.0.9/banttat/ (hoặc http://ttat.npc.com.vn/banttat/)

      - Địa chỉ web BC quản trị: http://10.59.0.12/npcus/npcus.xbap Báo cáo quản trị NPC

      - Trang CSKH qua tin nhắn SMS (được dùng chính thức từ 20/11/2015): http://sms.npc.com.vn/

 

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

 
 Phòng Công nghệ thông tin 0363.606622  
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại : 

1  Đỗ Thị Hồng Thanh  thanhdohong123@gmail.com 0363.821381 
2  Lưu Thị Lam   0363.606622 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
2009677378 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng