Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

 

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

Thống kê    Đóng
Công việc trọng tâm
Công việc đang thực hiện :
Công việc quá hạn cảnh báo :
Công việc quá hạn kết thúc :
Công việc đã hoàn thành :
Xem chi tiết
BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý Đóng

E-OFFICE -  ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN


 Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLThaiNguyen

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/DLThaiNguyen

 

BỘ PHẬN HỖ TRỢ

Tổ E-Office - Điện lực Thái Nguyên 

Điện thoại : 0280.2210414

1 Lê Mã Phi 0280.3600441  
2 Nguyễn Mạnh Cường 0280.3600441  
3 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 0280.3600414  

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
335446090 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng