HRMS    Đóng

HRMS - HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC | Tài liệu HDSD|    XEM SỐ LIỆU CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ: MRISAMIONE NGC

|AMISS                                                     CÁC PHẦN MỀM KỸ THUẬT: GIS  |  PMIS            HỆ THỐNG CẬP NHẬT, THÔNG BÁO LỖI JIRA

 BẢN TIN NỘI BỘ  EVNNEW:         Quản lý PCTT&TKCN

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

Địa chỉ truy cập hệ thống:   - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/DLThanhHoa 

                                                                     http://10.21.50.68/pcthanhhoa/ (eoffice 3.0)      

                                            - Địa chỉ Eoffice trên Internet:  http://eoffice.npc.com.vn/dlthanhhoa  

                                                                                            http://office3.npc.com.vn/pcthanhhoa

                                           - Thông báo địa chỉ trang web của Công ty Điện lực Thanh Hóa:

                                       http:// pcthanhhoa.npc.com.vn      

- Trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc xin liên hệ về phòng HCQT, CNTT.

STT Họ tên Số điện thoại  
1 Bộ phận hỗ trợ Mạng  0372210448 

 

 

2 Danh sách bộ phận hỗ trợ E-Office  Tải danh sách  

 

 

 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
Password_Change    Đóng
Tài liệu hướng dẫn sử dụng    Đóng
 TitleCategorySizeDescription