Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 Địa chỉ truy cập http://eoffice3.npc.com.vn 

Mật khẩu đề nghị liên hệ Phòng CNTT 0216.3522.522-0216.3510.324

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

     Đóng

E.OFFICE - CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng


Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Lịch tuần Tổng công ty (NPC): 

        - Địa chỉ truy cập eoffice3: http://10.21.50.68/PCYenBai

        - Địa chỉ trên Internet: 

Bộ phận hỗ trợ Mạng, thiết bị CNTT

Điện thoại : 029.3510.527

1 Lê Quang Huy 0965.66.0965 lqhuy155@gmail.com
2 Đào Xuân Công  0915.456.556 congdx@gmail.com 
Bộ phận hỗ trợ FMIS -OMS-CRM

Điện thoại : 029.3510.324 

  Nguyễn Thị Lan Anh 0963.033.345 nguyenanh4980@gmail.com
Bộ phận hỗ trợ CMIS -NPCUS-Chấm nợ Mã vạch
1 Đặng Thị Ngọc Anh 0967.001.005 anhdn102@gmail.com
2 Nguyễn Thị Lan Anh 0963.033.345 nguyenanh4980@gmail.com

Bộ phận hỗ trợ Quản lý nhân sự,GISBảnđồLĐ

Điện thoại :0293.522.522
1 Lê Thị Hồng Thanh 0962.003.079 thanhdltp1979@gmail.com 

Bộ phận hỗ trợ Website,itester7.0 NBNL

Điện thoại : 0293.522.522
2 Lê Thị Hồng Thanh 0962.003.079 thanhdltp1979@gmail.com

Bộ phận hỗ trợ E-Office,BCQuantri

Điện thoại : 0293.522.522
1 Lê Thị Hồng Thanh 0962.003.079 thanhdltp1979@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Lịch cá nhân    Đóng
1300675141 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng