Thông báo    Đóng

PCHY: Hướng dẫn sử dụng tính năng mới của Eoffice (theo VB số 1266/PCHY-P1+P10 ngày 02/06/2017 V/v TB sử dụng tính năng mới trên chương trình Eoffice) : Xem hướng dẫn.

NPCIT: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu (theo VB số 536/NPCIT-CNPM ngày 02/06/2017 V/v Triển khai các tính năng mới trên hệ thống Eoffice): Xem hướng dẫn.

THÔNG BÁO TỪ ADMIN ĐƠN VỊ       Đóng

Các liên kết thường sử dụng:

        -   Tra cứu công nợ tạm ứng(tại đây)

        -  Tài liệu HDSD eofffice theo VB số  424/NPCIT-CNPM ngày 5/5/2017 V/v triển khai các tính năng mới trên hệ thống Eoffice. (tại đây)

        - Mail nội bộ;https://webmail.npc.com.vn

        - Địa chỉ web internet: http://pchungyen.npc.com.vn (Website Công ty Điện Lực Hưng Yên)

        - Địa chỉ web internet: http://evn.com.vn    (Website của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

        - Địa chỉ web internet: http://npc.com.vn   (Website của Tổng công ty Điện lực miền Bắc)

        - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/home.asp (Trang tin tình hình sản xuất ngày của NPC)

        - Địa chỉ web BC kế hoạch đầu tư: http://10.21.0.9/khdt

        - Địa chỉ web BC ban thanh tra an toán: http://10.21.0.119/banttat/(hoặc http://npc.com.vn/b11/)

        - Địa chỉ web BC quản trị: http://10.21.0.165/npcus/npcus.xbap Báo cáo quản trị NPC

        - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/phonebook (Tra cứu danh bạ điện thoại - NPC)

        - Địa chỉ tra cứu danh bạ điện thoại PCHY:Danh bạ điện thoại PCHY  (Chi tiết đến từng CBCNV)

        - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dropbox, Google Calendar (Tải file pdf, tải file video)

        - Tủ sách Pháp chế (tại đây)

        - Tủ sách ISO (tại đây

 

Bộ phận hỗ trợ mạng, máy chủ, truyền dẫn, hội nghị truyền hình

Điện thoại : 03213.656637 - 03213.656.689- 03213. 550771

1

Hoàng Mạnh Hùng

0963.686.886

Truyền dẫn

2

Ngô Minh Thắng

0962.667.899

Máy chủ, HNTH

3

Nguyễn Mạnh Hùng

0963.119.911

Mạng LAN, SCTX

Bộ phận hỗ trợ phần mềm, các tiện ích ứng dụng CNTT

Điện thoại : 03213.656.668

1

Trương Văn Tiến

0963.100.689

CMIS

2

Nguyễn Đức Thông

0868.938.818

NPCUS, QLMBA, CMIS

3

Triệu Tuấn Nghĩa

0981.931.525

FMIS, OMS, SMS, CMIS

4

Phùng Khánh Trung

0968.161.288

Công tơ 2 cấp, CMIS

 

 

Password_Change    Đóng