Thông báo    Đóng

Sử dụng hệ thống Eoffice 3.0 theo tài khoản Eoffice cũ với mật khẩu là: npc@2017

Yêu cầu mọi người đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Truy cập eoffice 3.0 theo địa chỉ sau : http://eoffice3.npc.com.vn/NPCETC

Ngày 31/05/2017: Hướng dẫn sử dụng phân hệ kho dữ liệu : Xem hướng dẫn.

HRMS Đóng
BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/TTTND

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/NPCETC

Bộ phận hỗ trợ Mạng

Điện thoại :

Phòng Tự Động Hóa     024.6686.7023 
       
Bộ phận hỗ trợ E-Office

Điện thoại :

Phòng Tự Động Hóa      024.6686.7023 

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
1192076353 THÊM SỰ KIỆN
Password_Change    Đóng