BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý       Đóng

    Địa chỉ truy cập hệ thống:

        - Địa chỉ nội bộ: http://10.21.0.25/dlbacninh

        - Địa chỉ trên Internet: http://eoffice.npc.com.vn/dlbacninh

    Địa chỉ thường liên hệ:

        - Địa chỉ Web PCBN: http://pcbacninh.npc.com.vn (Website của Công ty Điện lực Bắc Ninh)

        - Địa chỉ web internet: http://evn.com.vn    (Website của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

        - Địa chỉ web internet: http://npc.com.vn   (Website của Tổng công ty Điện lực miền Bắc)

        - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/home.asp (Trang tin tình hình sản xuất ngày của NPC)

        - Địa chỉ web nội bộ NPC: http://10.21.0.5/phonebook (Tra cứu danh bạ điện thoại - NPC)

Bộ phận hỗ trợ mạng 02413.517.210
1 Nguyễn Ngọc Sơn
0962.015.289 P10 PCBN - ngocsondlbn@gmail.com
2 Ngô Thanh Tùng
0942.99.3568 P10 PCBN - tung0503@gmail.com
Bộ phận hỗ trợ phần mềm

 02413.517.510 - 02413.517.810 - 02413.517.210

1 Mai Huyền Huệ 0963.172.888 P10 PCBN - huedlbn@gmail.com
2 Nguyễn Ngọc Tân 0974.334.111  P10 PCBN - ngoctan1789@gmail.com

Bộ phận hỗ trợ E-office

   
1 Phòng Công Nghệ Phần Mềm 04.22139210 (Hỗ trợ E-office trong toàn Tổng Công ty)
2 Bùi Quang Thắng 0962.646.886 (Hỗ trợ E-office trong toàn Tổng Công ty)
3 Nguyễn Thành Chung 0962.068.168 (Hỗ trợ E-office trong toàn Tổng Công ty)
4 Trần Thúy Phương 0983.691.599

(Hỗ trợ E-office trong toàn Tổng Công ty)

5 Phan Minh Nguyet 0966.990.604

(Hỗ trợ SMS - Short Message Service)

 

CNT.LichCaNhan    Đóng
418164827 THÊM SỰ KIỆN